આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

પ્રજ્ઞા


છાબડી - ગુજરાતી 
છાબડી - ગણિત 
છાબડી - પર્યાવરણ 
લેડર ચાર્ટ - ગુજરાતી ધોરણ : ૧ અને ૨
લેડર ચાર્ટ - ગુજરાતી ધોરણ : ૩ અને ૪ 
લેડર ચાર્ટ - ગણિત ધોરણ : ૧ અને ૨  
લેડર ચાર્ટ - ગણિત ધોરણ : ૩ અને ૪ 
લેડર ચાર્ટ - પર્યાવરણ ધોરણ : ૧ અને ૨ 
લેડર ચાર્ટ - પર્યાવરણ ધોરણ : ૩ અને ૪ 
લેડર ચાર્ટ - ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી ધોરણ : ૫ 
લેડર ચાર્ટ - ગણિત, પર્યાવરણ ધોરણ : ૫  
સપ્તરંગી પ્રવૃત્તિ માપન રજિસ્ટર ધોરણ :૧ થી ૪ 
સપ્તરંગી પ્રવૃત્તિઓ ધોરણ : ૧ થી ૪
પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. માર્ગદર્શન પુસ્તિકા ધોરણ : ૧ થી ૪ 
પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. યાદી - ગુજરાતી ધોરણ : ૧ થી ૪
પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. યાદી - ગણિત ધોરણ : ૧ થી ૪
પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. યાદી - પર્યાવરણ ધોરણ : ૧ થી ૪
પ્રજ્ઞા વિદ્યાર્થી પ્રોફાઈલ
પ્રજ્ઞા ટીચર હેન્ડ બુક - ગણિત ધોરણ : ૧ અને ૨ 
પ્રજ્ઞા ટીચર હેન્ડ બુક - ગણિત ધોરણ : ૩ અને ૪
પ્રજ્ઞા ટીચર હેન્ડ બુક - પર્યાવરણ ધોરણ : ૧ અને ૨ 
પ્રજ્ઞા ટીચર હેન્ડ બુક - પર્યાવરણ ધોરણ : ૩ અને ૪ 
પ્રજ્ઞા ટીચર હેન્ડ બુક - ગુજરાતી ધોરણ : ૧ અને ૨  
પ્રજ્ઞા ટીચર હેન્ડ બુક - હિન્દી ધોરણ : ૪
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગુજરાતી ધોરણ : ૧
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગણિત ધોરણ : ૧
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - પર્યાવરણ ધોરણ : ૧
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગુજરાતી ધોરણ : ૨
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગણિત ધોરણ : ૨
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - પર્યાવરણ ધોરણ : ૨
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગુજરાતી ધોરણ : ૩
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગણિત ધોરણ : ૩
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - પર્યાવરણ ધોરણ : ૩પ્રજ્ઞા : સ્ટીકર (ગુજરાતી-૨૦, ગણિત-૨૪, પર્યાવરણ-૧૪)
ગુજરાતી બારાક્ષરી : રંગીન અક્ષરોમાં  
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૦
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૪ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૫
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૬
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૭
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૮
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૯
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૦ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૧
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૨

પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૩
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૪
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૫
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૬
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૭
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૮
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૧૯
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૦
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૧
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૨

પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૩
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૪
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૫
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૬
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૭
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૮
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૨૯
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૦
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૧
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૨
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૩

પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૪
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૫
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૬
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૭
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૮
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૩૯
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૪૦
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૪૧
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૪૨
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, પર્યાવરણ, માઈલસ્ટોન - ૪૩


પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૦ પઝલ  
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૦ પ્રિ-માઈલસ્ટોન 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૫
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૬
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૭
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૧, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૮


પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૯
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૦
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૧
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૨
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૩
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૪
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૫
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૬
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૭
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૮
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૨, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૧૯

પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૦
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૧ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૨ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૩ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૪ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૫ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૬ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૭ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૮ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૨૯ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૦
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૩, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૧

પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૨ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૩ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૪ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૫ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૬ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૭ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૮ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૩૯ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૦ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૧ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૨ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૩ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૪ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૫ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૬ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૭ 
પ્રજ્ઞા કાર્ડ, ધોરણ : ૪, ગણિત, માઈલસ્ટોન - ૪૮ 

પ્રજ્ઞા, ધોરણ : ૧, 
ગુજરાતી, સ્વ-અધ્યયન પોથી
પ્રજ્ઞા, ધોરણ : ૨, ગુજરાતી, સ્વ-અધ્યયન પોથી
પ્રજ્ઞા, ધોરણ : ૧, પર્યાવરણ, સ્વ-અધ્યયન પોથી 
પ્રજ્ઞા, ધોરણ : ૨, પર્યાવરણ, સ્વ-અધ્યયન પોથી 
પ્રજ્ઞા, ધોરણ : ૧, ગણિત, સ્વ-અધ્યયન પોથી 
પ્રજ્ઞા, ધોરણ : ૨, ગણિત, સ્વ-અધ્યયન પોથી 


31 ટિપ્પણીઓ:

 1. Bharatbhai......Pragna nu kam khub ane khub saru chu............excellent ........

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. આપને મારી સલામ
  આપનું કાર્ય એક શિક્ષકની સમાજ પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા દર્શાવે છે
  આપને મારી લાખ લાખ સલામ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. Congratulations for your efforts... If you have Gujarati Milestone for std-1 to 5 please share and also std - 5 all subjects of PRAGNA CLASS

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. ધોરણ-3,4 ની સ્વઅધ્યયનપોથી મુકવા વિનંતી
  સુરસિંહ પરમાર 9275112638

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. સરસ...મિત્ર...આવીજ ઉપઓયોગી માહિતી મુકતા રહેશો...

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. Really nice and good work sir...
  Heads of u...
  God bless you... Tnx again..

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. સહેબ મને આમાથી ધોરણ ૪નું પ્રજ્ઞા પ્રગતિ પત્રક નથી મળતુ તો મદદ કરો. આભાર.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 8. Std 4th second semester nu hindi na milestone card 1to 49 mukva namra vinanti

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 9. વિવિધ કરીગર અને તેમના સાધનો ના ચીત્રો મુકો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો